درمانگران

عبدالرضا مزینی
کارشناس گفتاردرمانی و دکترای علوم ارتباطات

مشاهده رزومه

نیرو قبادی

کارشناس فیزیوتراپی

مشاهده رزومه

حسین باغستانی

کارشناس کاردرمانی

مشاهده رزومه

طیبه کاظمیان

کارشناس شنوایی شناسی

مشاهده رزومه

مامک جولایی

کارشناس ارشد گفتار درمانی

مشاهده رزومه