الگوهای آستانه های ماسک نشده (بخش ۷)

0
19

تصمیم گیری برای ماسک و روش ماسک به شکل آستانه های ماسک نشده وابسته است. برای این منظور الگوی آستانه های ماسک نشده به ۴ طبقه تقسیم می شود. در تمام الگوها گوش آزمایشی، گوش ضعیف تر است. یعنی آستانه AC ماسک نشده گوش آزمایشی برابر یا ضعیف تر از آستانه های AC ماسک نشده ی گوش غیر آزمایشی است. برای ماسکینگ، اول سراغ گوش ضعیف تر می رویم. الگوی اول، الگوی یکطرفه است (مطابق شکل زیر) زیرا آستانه های ماسک نشده احتمال افت انتقالی یکطرفه را نشان می دهند یعنی در گوش آزمایشی ظاهرا ABG وجود دارد (قبل از ماسک). در این مورد افت واقعی می تواند واقعا انتقالی با ABG اولیه باشد یا افت در واقع آمیخته باشد و ABG واقعی کمتر از ABG ظاهری ماسک نشده باشد یا اصلا کم شنوایی در واقع حسی عصبی باشد. توجه کنید که آستانه BC ماسک نشده لزوما در محدوده نرمال قرار نمی گیرد. تفاوت آستانه AC ماسک نشده و BC ماسک نشده مهم است نه مقادیر مطلق. در این الگو ABG ظاهری در گوش آزمایشی برای بررسی ضرورت ماسک کافی است. یعنی ABG ظاهری باید برابر یا بیشتر از حداقل IA باشد. در گوش غیر آزمایشی ABG ظاهری باشد ۱۰ دسی بل یا کمتر باشد.

الگوی دوم، الگوی دوطرفه است (مطابق شکل زیر) و احتمال کم شنوایی انتقالی دوطرفه وجود دارد. فقط یک گوش باید افت انتقالی داشته باشد و افت شنوایی در گوش دیگر می تواند انتقالی، حسی عصبی یا آمیخته باشد. در گوش غیر آزمایشی آستانه AC باید حداقل ۲۵ دسی بل بهتر از AC گوش آزمایشی باشد.

الگوی سوم الگوی قرینه است (مطابق شکل زیر) زیرا احتمال کم شنوایی انتقالی دوطرفه قرینه وجود دارد. فقط یک گوش باید دارای کم شنوایی انتقالی باشد و دیگری یا دچار کم شنوایی انتقالی، یا حسی عصبی یا آمیخته است. در گوش آزمایشی ABG ظاهری باید برای بررسی نیاز ماسک AC کافی باشد. طبق تعریف تفاوت آستانه های AC ماسک نشده باید ۲۰ دسی بل یا کمتر باشد. در این الگو احتمال overmask بالاست.

الگوی چهارم الگوی صرفا استخوانی است زیرا فقط آستانه های استخوانی در یک یا دو گوش نیاز به ماسک دارند. نیاز به ماسک AC نمی باشد زیرا ABG ظاهری در هر دو گوش کمتر از حداقل IA است. اگر ABG ظاهری بزرگتر از ۱۰ دسی بل باشد، ماسک BC ضروری است.

گردآوری: دکتر فرزانه ضمیری (دکترایی شنوایی شناسی)

افزودن دیدگاه