پهنای پلاتو در ماسکینگ در حوزه شنوایی شناسی- بخش ۶

0
26

برای ماسک موفقیت آمیز، صرفنظر از روش ماسکینگ، سطح ماسک باید در منطقه پلاتو باشد. پهنای پلاتو بسیار اهمیت دارد. عواملی وجود دارند که پهنای پلاتو را متاثر می کنند. درک ارتباط میان پلاتو و شکل ادیوگرام برای پیش بینی دشواری ماسکینگ و انتخاب روش ماسک بسیار اهمیت دارد. می توان از فرمول Liden و همکاران برای تعیین حداقل و حداکثر ماسک مجاز و نهایتا محاسبه پهنای پلاتو استفاده کرد. فرمول پهنای پلاتو به شرح زیر است:

طبق فرمول PWA پهنای پلاتو برای AC و PWB برای BC است. IA مقدار واقعی IA و ABGT میزان ABG واقعی گوش آزمایشی و ABGN میزان ABG واقعی گوش غیر آزمایشی است. این مسئله را می توان در دیاگرام زیر دید.

طبق فرمول PWA پهنای پلاتو برای AC و PWB برای BC است. IA مقدار واقعی IA و ABGT میزان ABG واقعی گوش آزمایشی و ABGN میزان ABG واقعی گوش غیر آزمایشی است. این مسئله را می توان در دیاگرام زیر دید.

آستانه AC ماسک نشده گوش راست (۶۰ دسی بل) ۵۰ دسی بل از آستانه BC ماسک نشده (۱۰ دسی بل) بالاتر است. آستانه AC ماسک نشده گوش راست احتمالا ناشی از کراس اور است. IA باید ۵۰ دسی بل باشد. اگر IA زیر ۵۰ دسی بل بود آنگاه آستانه AC ماسک نشده در شدت کمتری رخ میداد. آستانه های واقعی نشانمی دهند که ABG در گوش راست ۴۰ دسی بل و در گوش چپ ۲۰ دسی بل است پس طبق فرمول ذکر شده مقدار پهنای پلاتو برای AC، می شود:

برای BC عبارت است از:

این اعداد با شکل همخوانی دارند. این فرمولها به درد آستانه گیری نمی خورند زیرا باید آستانه واقعی روشن باشد تا از فرمول استفاده کنیم. اما به هر حال دید خوبی از پهنای پلاتو فراهم می کنند. در ارزیابی AC، پهنای پلاتو می تواند تا دو برابر IA باشد و می تواند فراتر از ۱۰۰ دسی بل باشد. کم شنوایی انتقالی در هر یک از گوشها، پهنای پلاتو را می کاهد. پلاتو در BC عموما کوچکتر از AC است و حداکثر پهنا برابر با IA خواهد بود. این پهنای پلاتو برای BC با کم شنوایی انتقالی در گوش غیرآزمایشی کاهش می یابد. کم شنوایی انتقالی در گوش آزمایشی اثری بر پهنای پلاتوی BC ندارد. در شرایط خاصی که بعدا ذکر خواهد شد، پهنای پلاتو به صفر می رسد و معضل ماسک رخ می دهد.

برای BC در فرکانس های پایین شاید لازم باشد مقداری اصلاحیه برای اثر انسداد در نظر بگیریم. این مقدار اصلاح به فرکانس آزمایشی، نوع هدفون و میزان کم شنوایی انتقالی گوش غیر آزمایشی وابسته است. اثر انسداد به یک میزان حداقل ماسک موثر و حداکثر ماسک مجاز را می افزاید پس اثری بر روی پهنای پلاتو ندارد.

محدوده مناسب ماسک

از دید تکنیکی، پلاتو فقط زمانی وجود دارد که آستانه ماسک نشده در گوش آزمایشی، آستانه واقعی نباشد (ناشی از کراس اور). اگر این آستانه، آستانه واقعی باشد، پلاتو وجود نخواهد داشت. یعنی در تمام سطوح ماسک، تا زمانی که به overmask نرسیده ایم، تغییر آستانه نداریم. یعنی هیچ منطقه undermask نداریم تا از روی آن پلاتو را تعریف کنیم. در هرحال می توانیم محدوده کافی و مناسب ماسک (AMR=adequate masking range) را تا حدی معادل پلاتو بدانیم (فاصله میان حداقل ماسک مورد نیاز تا حداکثر ماسک مجاز در گوش غیر آزمایشی). ماسکر در این محدوده قادر است بخوبی گوش غیرآزمایشی را بپوشاند. حداقل ماسک در AMR همان سطح حداقل ماسک موثر در پلاتو نیست بلکه این حداقل ماسک طبق تعریف Martin عبارت است از : آستانه AC گوش غیرآزمایشی بعلاوه ۱۰ دسی بل. AMR برای AC و BC برابر است و طبق فرمول زیر تعریف می شود:

در فرمول فوق BTT آستانه BC واقعی در گوش آزمایشی و ATN آستانه AC واقعی در گوش غیرآزمایشی است. در این مثال IA را ۵۰ دسی بل در نظر گرفتیم. طبق فرمول AMRعبارت است از:

گردآوری: دکترفرزانه ضمیری (دکترای شنوایی شناسی)

افزودن دیدگاه