ماسک بهینه و پلاتو: مقایسه دو روش از دیدگاه شنوایی شناسی

0
29

 

دیاگرام ماسک به ما در مقایسه دو روش ماسک کمک شایانی می کند.

 

در شکل می بینید که یک کم شنوایی حسی عصبی یکطرفه شدید در گوش راست وجود دارد. آستانه AC ماسک نشده راست ۴۵ دسی بل بالاتر از آستانه BC ماسک نشده است. مقدار حداقل IA، ۴۰ دسی بل است. پس با روش پلاتو شروع به ماسک آستانه AC راست می کنیم. در این روش، سطح آغاز ماسک ۱۰ دسی بل است. سطح ماسک با گامهای ۱۰ دسی بلی افزایش داده می شودتا به پلاتو برسیم. در این مثال ۷ سطح ماسک لازم است.

با روش بهینه ماسک، سطح ماسک اولیه ۳۵ دسی بل انتخاب می شود یعنی ۱۰ دسی بل کمتر از آستانه AC گوش آزمایشی. این سطح، ۳۵ دسی بل بالای آستانه AC گوش غیرآزمایشی است. آستانه گوش آزمایشی ۳۵ دسی بل تغییر کرده و به ۸۰ دسی بل می رسد. پس ما باید شدت ماسکر را هم ۳۵ دسی بل اضافه کنیم. در این حالت آستانه گوش آزمایشی ۱۰ دسی بل تغییر کرد. از آنجا که تغییر آستانه گوش آزمایشی (۱۰ دسی بل) بسیار کمتر از میزان تغییر سطح شدت ماسکر (۳۵ دسی بل) است پس در پلاتو هستیم. احتمال کوچک بودن پلاتو هم وجود ندارد زیرا معمولا تنها در کم شنوایی انتقالی دوطرفه، overmask داریم. پس آستانه ی کسب شده در گام دوم، آستانه واقعی است. اما محض احتیاط مجدد ۱۰ دسی بل شدت ماسکر را زیاد می کنیم و ثبات آستانه را می سنجیم. آستانه ۵ دسی بل تغییر کرد. این تغییر بابت تغییرپذیری نتایج است و مطمئن هستیم در پلاتو قرار داریم. زیرا در کل از سطح آغازین ماسک تا این گام سوم، ۴۵ دسی بل افزایش شدت ماسکر داشتیم اما فقط ۱۵ دسی بل آستانه تغییر کرد. اگر خیلی محتاط باشیم باز می توانیم ۵ دسی بل شدت ماسکر را زیاد کنیم و آستانه را چک نماییم.

در مقایسه با روش پلاتو که ۷ گام لازم داشت در این مثال با روش بهینه و تنها ۳ گام به آستانه رسیدیم. این روش برای ماسک BC هم کاربرد دارد. در شکل می بینید که در گوش راست ABG ظاهرا بیش از ۱۰ دسی بل است پس نیاز به ماسک داریم. سطح آغاز ماسک ۳۵ دسی بل است که باعث ۳۵ دسی بل تغییر آستانه می شود. پس به میزان نویز ماسکر ۳۵ دسی بل می افزاییم (شدت ۷۰ دسی بل). ماسکر آستانه BC را به ورای حد ادیومتر می کشاند. پس با دو گام ماسک آستانه مشخص شد. برای روش پلاتو، ۷ گام می توانست آستانه را روشن کند.

 

گردآوری: دکتر فرزانه ضمیری (دکترای شنوایی شناسی)

افزودن دیدگاه