روش ماسکینگ بهینه یا OPTIMIZED در شنوایی شناسی- بخش دوم

0
25

۴- تعیین میزان تغییر آستانه به دسی بل متعاقب ارائه ماسکر

در این مرحله از این روش ماسکینگ تفاوت آستانه ماسک نشده و ماسک شده متعاقب ارائه سطح آغازین ماسکر، محاسبه می شود.

۵- افزایش سطح ماسک به اندازه ی تغییر آستانه، و مجدد آستانه گیری

در این روش ماسکینگ، میزان پوشش به حداکثر مقدار افزوده می شود بدون آنکه خطر overmask وجود داشته باشد. افزایش سطح ماسک برابر با مقدار تغییر آستانه باعث overmask نمی شود. به مثال مقاله قبل بر می گردیم.

اگر آستانه ی گوش آزمایشی با ماسکینگ ۵۰ دسی بل افزایش یابد یعنی ۱۲۰ دسی بل شود، آنگاه ما باید سطح ماسکر را هم ۵۰ دسی بل بیفزاییم یعنی به ۱۱۰ دسی بل. توجه کنید که ماسکر هنوز ۱۰ دسی بل کمتر از آستانه AC ماسک شده است. در آستانه گیری AC، این روش سطح ماسک را ۱۰ دسی بل زیر آستانه AC ماسک شده ی گوش آزمایشی حفظ می کند. از آنجا که آستانه ی AC در گوش آزمایشی با ارائه ماسکر تغییر کرد، مطمئن می شویم آستانه ی اولیه ناشی از کراس اور بوده است و IA 60 دسی بل است. از آنجا که ABG نمی تواند بیش از IA باشد پس حداکثر ABG در گوش آزمایشی ۶۰ دسی بل خواهد بود و بیش از آن محتمل نیست. پس بهترین آستانه ی BC در گوش آزمایشی نهایتا ۶۰ دسی بل خواهد بود. ماسکر ما که ۱۱۰ دسی بل است با شدت ۵۰ دسی بل به گوش آزمایشی می رسد که ۱۰ دسی بل کمتر از بهترین BC احتمالی گوش آزمایشی است. پس هیچ overmask نداریم.

برای BC هم همینطور است. به شکل زیر نگاه کنید. سطح اولیه ماسک ۱۰ دسی بل زیر آستانه AC گوش آزمایشی است یعنی ۵۰ دسی بل بالای آستانه BC ماسک نشده.  در این مثال آستانه BC گوش آزمایشی در پاسخ به ماسکر ۵۰ دسی بل افزایش می یابد. سطح ماسک نیز ۵۰ دسی بل باید اضافه شود یعنی ۱۱۰ دسی بل شود. برای ارزیابی BC سطح ماسکر همیشه مقدار ثابتی بالای آستانه BC حفظ می شود (در این مثال ۵۰ دسی بل). IA حداقل ۶۰ دسی بل است پس حداکثر سطح کراس اور به گوش آزمایشی ۵۰ دسی بل است یعنی زیر سطح آستانه BC ماسک شده. پس باز overmask نداریم.

 

حتی اگر آستانه ماسک نشده، آستانه واقعی ما باشد و تغییر آستانه به دلیل ماسک مرکزی یا تغییرپذیری پاسخ باشد، افزایش سطح ماسک به اندازه ی تغییر آستانه، کار مناسبی است و باعث overmask نمی شود. اینکه ۵ دسی بل تغییر آستانه را نتیجه ی ماسک مرکزی بدانیم و همان آستانه قبلی را ثبت کنیم یا آستانه جدید را رسم نماییم محل بحث و عدم توافق است.

۶- اگر با ارائه ماسکر آستانه بهتر شد یا تغییری نکرد، ماسکر در پلاتو است و آستانه کسب شده است. اگر آستانه تغییر کرد گام ۵ و ۶ تکرار شود.

اگر آستانه ماسک نشده با ارائه پوشش بهتر شد یا تغییر نکرد، همان آستانه واقعی است. توصیه می شود حداقل یک گام دیگر ماسکینگ را انجام دهیم تا مطموئن شویم در پلاتو هستیم (افزایش۵ یا ۱۰ دسی بلی شدت نویز). البته همان سطح آغازین به قدر کافی بالای آستانه گوش غیر آزمایشی هست که از پوشش مطمئن باشیم. تنها استثنا کم شنوایی انتقالی دو طرفه است که دارای پلاتوی کوچکی می باشد. (بحث کم شنوایی انتقالی در مقالات بعدی پوشش داده می شود). اگر آستانه تغییر کرد، به اندازه تغییر آستانه، سطح نویز ماسکر را می افزاییم. اگر در هر سطح تنها یکبار محرک را ارائه می دهیم، زمانی که به پلاتو رسیدیم باید با دقت آستانه گیری کنیم (روش افزایش و کاهش شدت و ردیابی آستانه).

گردآوری: فرزانه ضمیری دکترای شنوایی شناسی

افزودن دیدگاه