روش ماسکینگ بهینه یا OPTIMIZED در شنوایی شناسی- بخش اول

0
31

 

 روش ماسکینگ بهینه، جدید و مشابه روش پلاتو است و به این دلیل بهینه گفته می شود زیرا تغییراتی دارد تا زمان تست کوتاه شود. این روش تعداد سطوح ماسک را می کاهد.

  • آستانه AC ماسک نشده برای هر گوش و آستانه BC ماسک نشده یک گوش بدست می آید. این آستانه BC ماسک نشده می تواند آستانه BC واقعی گوش آزمایشی، غیرآزمایشی یا هر دو باشد.
  • در هر فرکانس نیاز به ماسکینگ بررسی می شود. آستانه BC ماسک نشده بدست آمده از یک گوش، فعلا آستانه واقعی دو گوش مفروض می شود. اگر فاصله AC مسک نشده و BC مسک نشده بیش از حداقل IA بود، ماسک AC لازم است. اگر تفاوت بیش از ۱۰ دسی بل باشد، ماسک BC لازم است.
  • سطح آغازین ماسک برای AC و BC، آستانه AC گوش آزمایشی منهای ۱۰ دسی بل است (A1 و B1). سطح آغازین ماسک برای BC و AC برابر است. B1 برای جبران اثر انسداد در فرکانسهای پایین کفایت می کند و نیاز به اصلاح بیشتر نیست. پس سطح آغازین ماسک نسبت به آستانه AC گوش آزمایشی تنظیم می شود و این مهمترین تفاوت روش حاضر با روش پلاتو (آستانه AC گوش غیر آزمایشی بعلاوه ۱۰ دسی بل) است. در این روش سعی در آن است که حداکثر مقدار ماسک بودن خطر overmask انجام شود.

به شکل زیر توجه کنید. حداقل مقدار IA، ۴۰ دسی بل در نظر گرفته شده است. آستانه ماسک نشده AC گوش آزمایشی ۷۰ دسی بل است که ۶۰ دسی بل از آستانه BC ماسک نشده بالاتر است. پس ماسک لازم است. سطح آغاز ماسک برای آستانه گیری AC و BC 60 دسی بل است یعنی ۱۰ دسی بل کمتر از آستانه AC ماسک نشده گوش آزمایشی. پس شدت ماسک در گوش غیر آزمایشی ۵۰ دسی بل بالاتر از آستانه BC ماسک نشده است و فراتر از حداقل IA می باشد. آیا overmask رخ می دهد؟ اگر چه ما IA را ۴۰ دسی بل در نظر گرفتیم اما در این مثال عملا IA حداقل ۶۰ دسی بل است. بعدا علت را شرح خواهیم داد.

Overmask زمانی رخ می دهد که ماسکر ۶۰ دسی بلی ما بتواند با شدتی ورای آستانه BC واقعی گوش آزمایشی، به گوش آزمایشی کراس کند. بدترین سناریو برای overmasking زمانی رخ می دهد که آستانه واقعی BC گوش آزمایشی با آستانه BC ماسک نشده برابر باشد. اما در این حالت هم در مثال مطرح شده، overmask رخ نمی داد. ماسکر ۶۰ دسی بلی به اندازه IA که در این مثال حداقل ۶۰ دسی بل است کاهش می یابد و با شدت ۰ دسی بل به گوش آزمایشی می رسد که کمتر از بهترین BC گوش آزمایشی است (۱۰ دسی بل). از آنجا که مکانیسم overmask برای AC و BC یکسان است، وقتی برای AC این پدیده رخ ندهد پس برای ماسک BC هم رخ نمی دهد. در مثال ABG به اندازه ۶۰ دسی بل دیده می شود. پس IA باید حداقل ۶۰ دسی بل باشد. برای بیان علت این مسئله دو احتمال را در نظر بگیرید: ۱- آستانه BC واقعی گوش غیر آزمایشی همان آستانه BC ماسک نشده است ۲- آستانه واقعی BC گوش آزمایشی همان آستانه BC ماسک نشده است. اگر احتمال اول صادق باشد، ۶۰ دسی بل تفاوت میان آستانه AC ماسک نشده گوش آزمایشی و BC گوش غیر آزمایشی وجود دارد پس IA حداقل ۶۰ دسی بل است. اگر IA کمتر از ۶۰ دسی بل بود، آستانه AC ماسک نشده گوش آزمایشی در شدت کمتری بدست می آمد. شاید احتمال دوم صادق باشد و یک ABG 60 دسی بلی داشته باشیم. فرض کنید آستانه BC واقعی گوش غیر آزمایشی ضعیفتر است مثلا ۳۰ دسی بل. با فرض IA حدود ۴۰ دسی بل، آیا آستانه AC ماسک نشده در گوش آزمایشی (۷۰ دسی بل) می تواند به دلیل کراس اور به BCگوش غیر آزمایشی باشد؟؟ بله می تواند زیرا در حد آستانه به BC گوش غیر آزمایشی می رسد. چیزی که اغلب فراموش می کنیم آن است که همین سیگنال با همین شدت به حلزون گوش آزمایشی نیز می رسد. محرکی که جمجمه را به قدری ارتعاش می دهد که حلزون گوش غیرآزمایشی را با شدت ۳۰ دسی بل تحریک کند، حلزون گوش آزمایشی را نیز به اندازه ۳۰ دسی بل تحریک خواهد کرد (IA صفر است). در واقع این سیگنال ۲۰ دسی بل بالای آستانه BC گوش آزمایشی است. اگر IA حدود ۴۰ دسی بل بود و سیگنال AC 50 دسی بلی به گوش آزمایشی ارائه می شود حلزون را با شدت ۱۰ دسی بل (از طریق BC) تحریک می کرد پس آستانه AC ماسک نشده AC در گوش آزمایشی در ۵۰ دسی بل رخ میداد نه در ۷۰ دسی بل و میزان ABG 40 دسی بل می شد. از آنجا که در مثال فوق، آستانه ماسک نشده AC در گوش آزمایشی ۷۰ دسی بل است و میزان ABG 60 دسی بل می باشد، پس IA باید حداقل ۶۰ دسی بل باشد. این پایه ی اصلی استراتژی ماسکینگ ماست.

ABG نمی تواند بزرگتر از IA باشد اما می تواند کمتر از آن باشد.

آستانه AC ماسک نشده در گوش آزمایشی (۷۰ دسی بل) نمی تواند به دلیل کراس اور به آستانه BC گوش غیرآزمایشی باشد (۳۰ دسی بل) زیرا در این صورت ABG گوش آزمایشی بسیار بزرگتر از IA می شد، که این مسئله امکانپذیر نیست (IA نمی تواند کمتر از ABG ظاهری ما باشد). در کل IA می تواند بالاتر از ۶۰ دسی بل باشد زیرا آستانه های AC ماسک نشده در گوش آزمایشی می تواند آستانه واقعی باشد (نه ناشی از کراس اور).

به دلیل تنوع آستانه و کارایی ماسک، سطح پوشش ۱۰ دسی بل زیر آستانه AC گوش آزمایشی قرار داده می شود تا این تنوعات به شکل امنی در نظر گرفته شوند. از دیدگاه تئوریک سطح ماسک را می توان برابر با آستانه AC گوش آزمایشی تنظیم کرد و مطمئن بود که overmasking رخ نمی دهد.

 

گردآوری فرزانه ضمیری دکترای شنوایی شناسی

 

افزودن دیدگاه