سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸

آرشيو ماهانه: مرداد ۱۳۹۸

الگوهای آستانه های ماسک نشده (بخش ۷)

تصمیم گیری برای ماسک و روش ماسک به شکل آستانه های ماسک نشده وابسته است. برای این منظور الگوی آستانه های ماسک نشده به...

پهنای پلاتو در ماسکینگ در حوزه شنوایی شناسی- بخش ۶

برای ماسک موفقیت آمیز، صرفنظر از روش ماسکینگ، سطح ماسک باید در منطقه پلاتو باشد. پهنای پلاتو بسیار اهمیت دارد. عواملی وجود دارند که...